Hoewel werkgroep Kerk & Vluchteling Leersum een op zichzelf staande werkgroep is, heeft ze een alliantie gesloten met stichting Ein Gedi. Dat betekent dat de werkgroep zich volledig op het vluchtelingenwerk kan richten en zich geen zorgen hoeft te maken over de financiële afhandeling van haar zaken. Een bijkomend voordeel voor jou is dat je giften aftrekbaar zijn van de belasting. Onderstaand vind je de contactgegevens en verantwoording van stichting Ein Gedi.

STICHTING EIN GEDI OVERBERG

Heuvelsesteeg 1 3959 BA Overberg

RSIN nummer: 818454866

KvK nummer: 30230082

Verslag activiteiten in 2017

Lidmaatschappen

Als stichting Ein Gedi zijn we eigenlijk een financiële koepel over de volgende activiteiten:

* Jongensclub * Kinderclub * Mannenclub * Meidenclub * vrouwenclub

Deze activiteiten worden georganiseerd door Werkgroep Kerk en Vluchteling Leersum. De werkgroep kwam in dit jaar 5 tot 6 keer bijeen. Bij de werkgroep vergaderingen is ook iemand van Ein Gedi en Stichting Gave aanwezig. De samenstelling is gewijzigd. De adviseur (van het bestuur) die ook voorzitter van deze werkgroep was is vervangen door een voorzitter voor alleen de werkgroep en een persoon die de zaken extern regelt. Gezamenlijk vieren we kerst in december, organiseert de werkgroep jaarlijks een vrijwilligersbijeenkomst en helpt zo nieuwe vrijwilligers op weg.

Beleidsplan stichting Ein Gedi

Het uitgangspunt is een “Ein Gedi” (een toevlucht) te zijn voor (ex)vluchtelingen. David op de vlucht voor koning Saul vond in Ein Gedi een toevluchtsoord. In deze betekenis wil de stichting een ruim toevluchtsoord zijn voor (ex)vluchtelingen. De contacten met (ex)vluchtelingen leiden tot activiteiten;

* Jongensclub * Kinderclub * Mannenclub * Meidenclub * vrouwenclub

Deze activiteiten van genoemde werkgroepen kosten geld. Ook het bezoeken van (ex)vluchtelingen, het helpen bij, het uitdelen van Bijbels en lectuur, het betalen van reiskosten en het beleggen van vrijwilligers bijeenkomsten vallen onder onze activiteiten.

Het verlenen van hulp aan (ex)vluchtelingen in de ruimste zin. Dit gebeurt door materiële en immateriële handreiking. Concreet betekent dat de stichting Ein Gedi hulp biedt aan vluchtelingen die verblijven in, of die vertrokken zijn uit, een asielzoekerscentrum(AZC).

Alle hulpvragen worden besproken op volgorde van binnenkomst. Saldo afhankelijk zal er gehandeld worden. De stichting afspraak is dat er geen financiële schulden gemaakt gaan worden. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Hoe wij geld werven?

Door de groeiende hulpvragen en de toegenomen financiële uitgaven worden gelden ontvangen van familieleden en kennissen. Ook hebben diverse kerkenraden collecten opbrengsten geschonken. Iedere genoemde activiteit doet aan eigen fondswerving.

Het beheer van ons vermogen

Er is een overkoepelende rekening geopend bij de ABN Amro. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris hebben een pasje behorend bij deze bankrekening. En hebben zo een controlerende functie voor de transacties van de werkgroep rekeningen. Verder is het postadres van de bankrekening bij de secretaris. Op deze wijze is gewaarborgd dat het vermogen van de stichting geen persoonlijk vermogen is.

De besteding van ons vermogen

De gelden worden besteed aan (ex)vluchtelingen. De hulpvraag betreft vaak lectuurkosten, reiskosten, kosten bij activiteiten of studiekosten. Wanneer het AZC verlaten wordt zijn het vaak de verhuiskosten, woninginrichtingskosten of andere kosten.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuursleden en vrijwilligers hebben wel recht op vergoeding van de, door hen in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: de heer J.J. Schotanus

Penningmeester: de heer H. van Driel

Secretaris: de heer H. T. Ploeg

Bestuursleden: mevrouw H. Seekles

Begroting Stichting Ein Gedi 2018
Baten 2018 in € 
Giften 8000
Kosten activiteiten 7200
Kosten
Exploitatiekosten 800
Resultaat nihil